Alle rechten voorbehouden © Gerda Petersen 2011 tot heden.

Contact
Links
Activiteiten
Visie
Home

Gerda Petersen over haar Visie

"Voor mij gaat het om gezondheid, menselijk en maatschappelijk. De huidige maatschappij reageert niet op de intensiteit van de ziel (het innerlijk), maar op het gedrag (het uiterlijk). Dat “gestoorde” gedrag komt vaak voort uit zich niet gehoord voelen. Wij plakken daar een label/etiket op, ook weer uit pure onmacht. Het is een groot gebrek aan inzicht. De aanpak die we nu hebben, zegt meer over ons, volwassenen en maatschappij.

Gezondheid

In mijn optiek gaat het om gezondheid. Mijn benadering is breed en diep doorleefd. Gezondheid betekent voor mij je mogen ontwikkelen in wie je bent en serieus leren luisteren naar wat je lichaam je daarover zegt en daar gehoor aan geven. Hierbij spelen onbewuste en onderbewuste processen een rol. Het gaat om het zelfgenezend- en zelfregulerend vermogen. Gezondheid is daarom voor mij het totale mens zijn.

Lichaam

Wij laten ons voortdurend verstoren, blokkeren of misleiden. Ons lichaam geeft prachtig mooi aan wat er aan de hand is. Kunst is om daar naar te luisteren. Ons lichaam vertaalt dat wat psychisch aan de hand is!

In ons kind zijn wordt ons al geleerd je aan te passen aan de omgeving, en aan zo hoort het, etc. Daar begint het vaak al. Als je er niet voor zorgt dat in de sociale context (politiek, ouders, opvoeders, scholen, enz.) een kind mag uitgroeien tot diegene die hij in wezen is, verstoor je zijn harmonieuze evenwicht.

Ziel

De ziel krijgt dan niet de gelegenheid zich te mogen manifesteren in zijn of haar wezenlijke zijn. Daarom zie ik het voor volwassenen als een plicht om naar deze levensprocessen te kijken en de verantwoordelijkheid te nemen voor de transformatie in zichzelf en in de maatschappij zodat vooral de kinderen van nu op deze aarde de kans krijgen van jongs af aan de beheerder van hun lichaam, ziel en geest te kunnen zijn.

Inzicht

Alle problemen, ook wereldwijd, zijn te wijten aan dit gebrek aan inzicht. Het gaat in deze tijd niet om het innerlijk van de mens, de zielscomponent, maar om het uiterlijk gedrag. Elk probleem wordt weer opgelost door nieuwe handelingen (uiterlijk), terwijl men vergeet dat de mens een ziel heeft, die zich wil manifesteren. Deze uiterlijke handelingen lijken rust te geven, maar in de praktijk blijkt dat te vaak niet het geval. Dit komt mede door de voorgeschreven medicatie, die vaak eerder onderdrukkend werkt, dan dat ze werkelijke rust geeft. Hiermee ontkennen we de ziel en daarmee het werkelijke wezen.

Verandering

Aan de hand van wat je bij mensen ziet, vooral bij kinderen, kun je zien wat er in de wereld veranderen moet. Het is aan ons volwassenen hiernaar te kijken en deze verandering teweeg te brengen. De hele maatschappij, politiek, ouders, opvoeders en scholen, zijn een weerspiegeling van wat er gebeurt op micro-, meso- en macroniveau. Het gaat er om dat inzichtelijk maken. Door zelf inzicht te krijgen in wat er gebeurt in jouw leven, niet door je zelf te zien als slachtoffer, maar door te kijken naar wat het jou brengt.

Begeleiding

Volgens Gerda's visie zou een proces van begeleiding in fases plaats moeten vinden en afhankelijk moeten zijn van de situatie. Het zou moeten beginnen met inzichtelijk maken en inzicht krijgen in wat er gebeurt in jouw leven, niet door jezelf te zien als slachtoffer, maar door te kijken naar wat het jou brengt. Eerst komt de her-kenning en de er-kenning en daarna het bewust te worden. Hiervoor is een veilige en vertrouwde omgeving nodig. Pas daarna is verandering mogelijk. Dan komt ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Dan kan slachtoffer-zijn omgezet worden in autonomie. Het resultaat is zelfgenezing en ruimte voor zelfregulering in je eigen leven en je omgeving.

Daarmee helpen we alle kinderen en zeker de kristalkinderen.


Alle rechten voorbehouden © Gerda Petersen 2011-heden


vervolg van pagina 1

Professionele achtergrond

Gerda is lid van de beroepsorganisatie NVPA (Beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten) website: www.nvpa.org .

Als NVPA-therapeut houdt zij zich aan de  klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is.

Voor de procedure van een klacht kunt u informatie vinden op de website van het NVPA onder het kopje "Voor cliënten”).

Uit dien hoofde is zij tevens lid van de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) website: www.scag.nl . Deze stichting
draagt zorg voor de klachten- en geschillenregeling zoals bedoeld
in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) sinds
1 januari 2017.

Het NVPA is als Beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten aangesloten
bij de koepelorganisatie RBCZ (Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Via het RBCZ-register is zij onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Werkwijze

Gerda werkt op basis van een behandelovereenkomst. Deze overeenkomst wordt getekend door haar en de cliënt. De cliënt heeft alle vrijheid de begeleiding
te aanvaarden. Gerda is voor de begeleiding beroepshalve verantwoordelijk.

Doorverwijzing

Artsen, huisartsen of psychiaters die behoefte hebben aan de inzet van Gerda kunnen met haar contact opnemen per telefoon en hun cliënt naar haar doorverwijzen. De doorverwijzing betekent dat
alle verantwoordelijkheid voor de begeleiding van de cliënt bij
Gerda ligt op basis van de te ondertekenen behandelover-
eenkomst.
De cliënt neemt zelf de beslissing.

Kosten

Gerda's tarief is op aanvraag beschikbaar en wordt met u besproken. Zij werkt volgens een uurtarief.'s Avonds en in het weekend is er een apart tarief.
De kosten worden door de verzekeringsmaatschappij naar rato gedekt afhankelijk van de verzekeringspolis van de cliënt
.